Mata kuliah Pendidikan Akhlak Mulia berisi pokok-pokok bahasan mengenai konsep pendidikan berakhlak mulia, konsep hakikat manusia, pendidikan prenatal menurut berbagai pandangan agama, konsep akhlak mulia dengan penjual, konsep akhlak mulia dengan pembeli, konsep akhlak mulia dalam menyikapi teknologi, bimbingan doa dengan pasien, konsep akhlak mulia dengan berita hoax, tuntunan agama terhadap ibu nifas, pola asuh anak dalam perspektif agama, konsep bimbingan dan konseling agama pada pasien dengan berbagai situasi dan kondisi, konsep akhlak mulia menemukan barang dan konsep akhlak mulia ditempat kerja/magang.